Imprint Dataskydd

Simone Schulz

Strinne 504

S – 87296 Bjärtrå

Momsreg. Nr. SE700224108601

Integritetspolicy

Personuppgifter (nedan kallade uppgifter“) behandlas av oss endast i nödvändig omfattning och i syfte att tillhandahålla en funktionell och användarvänlig webbplats, inklusive dess innehåll och de tjänster som erbjuds där.

I enlighet med artikel 4 nr 1. i förordning (EU) 2016/679, dvs. den allmänna dataskyddsförordningen (nedan kallad GDPR), avses med behandling varje åtgärd eller uppsättning åtgärder som utförs personuppgifter, oavsett om de utförs automatiskt eller inte, såsom insamling, registrering, organisering, arkivering, lagring, anpassning eller ändring, hämtning, konsultation, användning, utlämnande genom överföring, spridning eller annat tillgängliggörande, justering eller kombination, begränsning, radering eller förstöring.

Med följande dataskyddsförklaring informerar vi dig särskilt om typ, omfattning, syfte, varaktighet och rättslig grund för behandlingen av personuppgifter, i den mån vi ensamma eller tillsammans med andra beslutar om ändamålen och medlen för behandlingen. Dessutom informerar vi dig nedan om de komponenter från tredje part som vi använder i optimeringssyfte och för att öka kvaliteten användningen, i den mån tredje part behandlar uppgifter eget ansvar.

Vår dataskyddsdeklaration är uppbyggd enligt följande:

I. Information om oss som ansvarig part

II. Användarnas och de registrerades rättigheter

III. Information om databehandling

I. Information om oss som ansvarig part

Den ansvariga leverantören av denna webbplats i den mening som avses i dataskyddslagstiftningen är:

horsesolutions

Simone Schulz

Strinne 504

87296 Bjärtrå

Telefon: 0721526626

Epost: simone@horsesolutions.se

II. Användarnas och de registrerades rättigheter

När det gäller den databehandling som beskrivs närmare nedan har användare och registrerade rätt till följande

att bekräftelse att uppgifter om dem behandlas, att information om vilka uppgifter som behandlas, att ytterligare information om behandlingen av uppgifterna och att kopior av uppgifterna (se även artikel 15 i DSGVO);

Rättelse eller komplettering av felaktiga eller ofullständiga uppgifter (se även artikel 16 i GDPR);

omedelbar radering av de uppgifter som rör dem (jfr även artikel 17 i GDPR), eller alternativt, i den mån fortsatt behandling är nödvändig enligt artikel 17.3 i GDPR, begränsning av behandlingen i enlighet med artikel 18 i GDPR;

att de uppgifter som rör dem och som de har tillhandahållit och att överföra dessa uppgifter till andra leverantörer/kontrollanter (se även artikel 20 i GDPR);

Att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten om de anser att de uppgifter som rör dem behandlas av leverantören i strid med dataskyddsbestämmelserna (jfr även artikel 77 i GDPR).

Leverantören är dessutom skyldig att informera alla mottagare till vilka uppgifter har lämnats ut av leverantören om varje rättelse eller radering av uppgifter eller begränsning av behandlingen som sker grundval av artiklarna 16, 17.1 och 18 i DSGVO. Denna skyldighet gäller dock inte om en sådan underrättelse är omöjlig eller innebär en oproportionerligt stor ansträngning. Trots detta har användaren rätt till information om dessa mottagare.

samma sätt har användare och registrerade enligt artikel 21 i DSGVO rätt att motsätta sig framtida behandling av uppgifter om dem, i den mån uppgifterna behandlas av leverantören i enlighet med artikel 6.1 f i DSGVO. I synnerhet är det tillåtet att invända mot databehandling för direktreklam.

III. Information om databehandling

Dina uppgifter som behandlas när du använder vår webbplats kommer att raderas eller blockeras snart syftet med lagringen inte längre är tillämpligt, raderingen av uppgifterna inte strider mot någon rättslig skyldighet att bevara uppgifter och ingen annan information om enskilda behandlingsförfaranden ges nedan.

Cookie Manager

För att samtycke till användningen av tekniskt onödiga cookies webbplatsen använder leverantören en cookie manager.

När webbplatsen anropas lagras en cookie med inställningsinformation användarens slutenhet att förfrågan om samtycke inte behöver göras vid ett senare besök.

Cookien är nödvändig för att erhålla användarens samtycke i enlighet med gällande lagstiftning.

Användaren kan förhindra eller stoppa installationen av cookies genom att ändra inställningarna i sin webbläsare.

Kakor

a) Sessionscookies/sessionscookies

Vi använder kallade cookies vår webbplats. Cookies är små textfiler eller annan lagringsteknik som placeras och lagras din slutenhet av den webbläsare du använder. Dessa cookies används för att behandla viss information om dig individuell basis, t.ex. uppgifter om din webbläsare eller platsdata eller din IPadress.

Denna behandling gör vår webbplats mer användarvänlig, effektiv och säker, eftersom behandlingen möjliggör till exempel återgivning av vår webbplats olika språk eller erbjudande av en shoppingkorgsfunktion.

Den rättsliga grunden för denna behandling är artikel 6.1 b i DSGVO, i den mån dessa uppgifter om kakor behandlas för att initiera eller genomföra ett avtal.

Om behandlingen inte tjänar till att initiera eller genomföra ett avtal ligger vårt legitima intresse i att förbättra funktionaliteten vår webbplats. I detta fall är den rättsliga grunden artikel 6.1 f i DSGVO.

Dessa sessionscookies raderas när du stänger din webbläsare.

b) Cookies från tredje part

I förekommande fall används även cookies från partnerföretag som vi samarbetar med för reklam, analys eller funktionaliteter vår webbplats tillsammans med vår webbplats.

Se nedanstående information för detaljer om detta, i synnerhet ändamålen och den rättsliga grunden för behandlingen av sådana cookies från tredje part.

c) Alternativ för borttagning

Du kan förhindra eller begränsa installationen av cookies genom att ställa in din webbläsare. Du kan också när som helst radera cookies som redan har lagrats. De steg och åtgärder som krävs för detta beror dock vilken webbläsare du använder. Om du har några frågor kan du använda hjälpfunktionen eller dokumentationen för din webbläsare eller kontakta dess tillverkare eller support. När det gäller kallade Flashcookies kan behandlingen dock inte förhindras via webbläsarens inställningar. I stället måste du ändra inställningarna i din Flashspelare. Vilka steg och åtgärder som krävs för detta beror också vilken Flashspelare du använder. Om du har några frågor kan du också använda hjälpfunktionen eller dokumentationen för din Flashspelare eller kontakta tillverkaren eller användarstödet.

Om du förhindrar eller begränsar installationen av cookies kan det dock innebära att alla funktioner vår webbplats inte kan användas fullt ut.

Kontaktförfrågningar/kontaktalternativ

Om du kontaktar oss via kontaktformuläret eller epost kommer de uppgifter du lämnar att användas för att behandla din förfrågan. Uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna behandla och besvara din förfrågan utan dem kan vi inte besvara din förfrågan eller i bästa fall endast i begränsad omfattning.

Den rättsliga grunden för denna behandling är artikel 6.1 b i DSGVO.

Dina uppgifter kommer att raderas snart din förfrågan har besvarats slutgiltigt och det inte finns några rättsliga skyldigheter att behålla uppgifterna, t.ex. vid efterföljande avtalsbehandling.

Allmän länkning till profiler från tredje part

Leverantören använder en länk webbplatsen till de sociala nätverk som anges nedan.

Den rättsliga grunden för detta är artikel 6.1 lit. f DSGVO. Leverantörens legitima intresse är att förbättra kvaliteten användningen av webbplatsen.

Plugins integreras via en länkad grafik. Endast genom att klicka motsvarande grafik omdirigeras användaren till tjänsten för respektive socialt nätverk.

Efter att kunden har vidarebefordrats samlas information om användaren in av respektive nätverk. Detta är inledningsvis uppgifter som IPadress, datum, tid och besökta sidor. Om användaren är inloggad sitt användarkonto i respektive nätverk under denna tid kan nätverksoperatören eventuellt tilldela den insamlade informationen om användarens specifika besök till användarens personliga konto. Om användaren interagerar via en Share“-knapp i respektive nätverk kan denna information lagras i användarens personliga användarkonto och eventuellt publiceras. Om användaren vill förhindra att den insamlade informationen direkt tilldelas hans/hennes användarkonto måste användaren logga ut innan han/hon klickar grafiken. Dessutom är det möjligt att konfigurera respektive användarkonto i enlighet med detta.

Följande sociala nätverk är länkade av leverantören:

Den sociala insticksmodulen Facebook“.

Vi använder plugin från det sociala nätverket Facebook vår webbplats. Facebook är en internettjänst som tillhandahålls av Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland.

Om du har gett ditt samtycke till denna behandling är den rättsliga grunden artikel 6.1 a DSGVO. Den rättsliga grunden kan också vara artikel 6.1 f i DSGVO. Vårt legitima intresse ligger i att förbättra kvaliteten vår webbplats.

Facebook tillhandahåller ytterligare information om de möjliga insticksprogrammen och deras respektive funktioner följande adress

https://developers.facebook.com/docs/plugins/

för dig.

Om insticksprogrammet lagras en av sidorna vår webbplats som du besöker laddar din webbläsare ner en representation av insticksprogrammet från Facebooks servrar i USA. Av tekniska skäl är det nödvändigt för Facebook att behandla din IPadress. Dessutom registreras datum och tid för ditt besök vår webbplats.

Om du är inloggad Facebook när du besöker en av våra webbplatser med insticksprogrammet, kommer den information som insticksprogrammet samlar in om just ditt besök att kännas igen av Facebook. Facebook kan tilldela den information som samlas in detta sätt till ditt personliga användarkonto där. Om du till exempel använder Facebooks Gilla“-knapp lagras denna information ditt användarkonto Facebook och kan publiceras via Facebookplattformen. Om du vill förhindra detta måste du antingen logga ut från Facebook innan du besöker vår webbplats eller förhindra laddningen av Facebookplugin genom att använda ett tillägg för din webbläsare.

Facebook tillhandahåller ytterligare information om insamling och användning av uppgifter samt om dina rättigheter och skyddsalternativ i detta avseende i sekretesspolicyn som finns tillgänglig följande adress

https://www.facebook.com/policy.php

tillgänglig .

Jetpack statistik från WordPress

Vi använder Jetpack med tillägget WordPress Stats vår webbplats. Detta är en webbanalystjänst som tillhandahålls av Automattic Inc, 132 Hawthorne Street, San Francisco, CA 94107, USA, nedan kallad Automattic“.

Tjänsten Jetpack WordPress Stats används för att analysera användningsbeteendet vår webbplats. Om du har gett ditt samtycke till denna behandling är den rättsliga grunden artikel 6.1 a DSGVO. Den rättsliga grunden kan också vara artikel 6.1 f i DSGVO. Vårt legitima intresse ligger i analysen, optimeringen och den ekonomiska driften av vår webbplats.

För att analysera användningsbeteende lagrar Jetpack WordPress Stats cookies din slutenhet via din webbläsare.

Under behandlingen registreras din IPadress, den eller de webbplatser vår internetnärvaro som du besöker, den webbplats från vilken du kom till vår internetnärvaro (referrer URL), den tid du tillbringar vår internetnärvaro och hur ofta du besöker en av våra webbplatser. De insamlade uppgifterna lagras en Automatticserver i USA. Din IPadress anonymiseras dock omedelbart efter behandlingen och innan den lagras.

Om du inte godkänner denna behandling har du möjlighet att förhindra lagring av kakan genom en inställning i din webbläsare. Du hittar mer information om detta ovan under Cookies“.

Muster-Datenschutzerklärung der Anwaltskanzlei Weiß & Partner